រកាំចិត្តមួហ្មងក្រំចិត្ត Khmer - Hindi
English translator: Spanish Hindi រកាំចិត្តមួហ្មងក្រំចិត្ត  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare