រកាំចិត្តមួហ្មងក្រំចិត្ត Khmer - Espa��ol
English translator: Spanish រកាំចិត្តមួហ្មងក្រំចិត្ត  Eesti sõnaraamat   Español Traductor   Svenska Översättare